REGULERINGSPLAN


En reguleringsplan inneholder informasjon om hvordan en kan bebygge en eiendom og hva en kan bygge

Vi lager reguleringsplan på deres eiendom ut fra plan og bygningsloven og kommunens krav i kommunedelplaner.

Når en reguleringsplan er vedtatt i kommunestyret er reguleringsplan et godt verktøy for utbygging og salg av tomter og leiligheter. 


Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Private forslagsstillere (utbyggere etc) kan fremme forslag til detaljregulering. Plan- og bygningsloven stiller krav om at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Som oftest vil det være en plankonsulent med god kunnskap om plan- og bygningsloven, om hvordan planer utarbeides, og om hvordan planprosesser skal gjennomføres. Bistand fra fagkyndig vil også lette planprosessen og bidra til god dialog med kommunen. 

Fagkyndig må ha tilstrekkelig kunnskap om:

  • Plansystemet
  • Planprosessene
  • Plankart med kravspesifikasjon for utveksling av digitale plandata
  • Utarbeidelse av planbestemmelser
  • Utarbeidelse av planbeskrivelse og metodeanvendelse
  • Kommunale bestemmelser og retningslinjer
  • Nasjonal og regionale retningslinjer
  • Planutforming


Når det er krevet utarbeidelse av områdereguleringer, er det kommunen som formelt står for utarbeidelsen av plan. Kommunen kan overlate til private å utarbeide forslaget, men det må også da benyttes fagkyndige for å utarbeide plandokumentene.