Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Reguleringsplaner/Delingssøknad ny tomt

Utarbeidelse av arealplaner med tilhørende veier, parker, lekeareal, bebyggelse krever strategiske planer, stedsanalyse og overordnete helhetlige planer. 

Vi har god kompetanse og erfaring i å gi råd på hvordan reguleringsplaner skal lages. 

En reguleringsplan med mindre endringer lages slik: 

 1. Identifiser behovet for endring: Identifiser det konkrete behovet for en mindre planendring i det aktuelle området. Dette kan være for å tilpasse seg nye behov, rette opp mindre feil, eller gjøre justeringer for å forbedre området.
 2. Kontakt kommunen: Ta kontakt med kommunen eller plan- og bygningsetaten som har jurisdiksjon over området. Diskuter planendringen med dem og få informasjon om prosedyrer, krav og nødvendig dokumentasjon.
 3. Utarbeid forslag til planendring: Sammen med fagpersoner, arkitekter eller andre relevante eksperter, utarbeid et konkret forslag til planendring. Dette bør inkludere detaljert informasjon om endringene som skal gjøres, kart og andre relevante dokumenter.
 4. Offentlig varsling og nabovarsel: I mange tilfeller krever mindre planendringer en offentlig varsling og nabovarsel. Dette er for å gi berørte parter mulighet til å komme med innspill og eventuelle innsigelser til endringen.
 5. Behandling av planendringen: Kommunen vil vurdere forslaget og eventuelle innspill fra berørte parter. Avhengig av omfanget av endringen og lokale prosedyrer, kan det være nødvendig med en politisk behandling før endringen blir godkjent.
 6. Vedtak og kunngjøring: Hvis planendringen blir godkjent, vil den bli vedtatt av kommunen. Deretter blir endringen kunngjort, og de relevante dokumentene blir gjort tilgjengelig for publikum.
 7. Gjennomføring og oppfølging: Etter at planendringen er godkjent og kunngjort, kan de aktuelle parter gå videre med gjennomføringen av endringene i henhold til de nye reglene og bestemmelsene.

Når planen er godkjent kan en søke om deling slik: 

 1. Søknadsprosess: a) Eiendomseier(e) som ønsker å dele eiendommen må først kontakte kommunen for å få informasjon om prosessen og nødvendig dokumentasjon for delingssøknaden. b) Eiendomseier(e) utarbeider en søknad som inkluderer nødvendige kart og dokumenter som beskriver den foreslåtte delingen og eventuelle tekniske tilpasninger i henhold til reguleringsplanen.
 2. Behandling av delingssøknaden: a) Kommunen vil behandle delingssøknaden og vurdere om den er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og andre relevante bestemmelser. b). Det vil bli utført en saksbehandling der berørte parter kan komme med innspill og innsigelser til delingen. c) Dersom delingssøknaden blir godkjent av kommunen, kan man gå videre til matrikkulering og tinglysning.
 3. Matrikkulering: a) Etter godkjenning av delingssøknaden, vil kommunen opprette nye matrikkelnumre for de delte tomtene. b) Det blir foretatt en oppmålingsforretning der eiendommen blir oppmålt og grensene til de nye tomtene blir klargjort.
 4. Tinglysning: a). Etter matrikkelføringen blir de nye matrikkelnumrene tinglyst i Grunnboken. b). Tinglysning sikrer at den juridiske dokumentasjonen for delingen blir offentlig registrert og gjør det juridisk bindende.

Etter at delingssøknaden er fullstendig gjennomført med matrikkulering og tinglysning, vil de tidligere delene av eiendommen være separate tomter med egne matrikkelnumre og juridisk status.

Det er viktig å merke seg at prosessen kan variere avhengig av lokale lover, forskrifter og prosedyrer, så det er alltid lurt å rådføre seg med kommunen eller en eiendomsmegler for nøyaktig veiledning i en spesifikk situasjon.