Fast eiendoms rettsforholdBistand i saker til Jordskifteretten,

  • arealdelinger, 
  • verdsetting, 
  • skisser til veiløsning, 
  • verdsetting ved planskapte verdier. 

Spesielle oppdrag

Bistand med forberedelse om saker til domstol, enten jordskifterett, tingrett eller lagmannsrett.Viktige bevis i eiendomssaker
Tilstandsrapporter
Verdivurderinger ekspropriasjon av grunn til vei, anlegg eller utviklingseiendommer som  er regulert og kan bli innløst, 

Sertifiseringert Bygningssakkyndig

  • Bolig verdi
  • Bolig tilstand
  • Verdsetting av næring, hotell, industri, fiskeoppdrett
  • Skaderaporter
  • Skjønndokumenter